Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Studiecommissie voor de Vergrijzing

Contact

  • https://maltese.plan.be

Nieuws

Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks verslag 2023 [11/07/2023]

De vergrijzing doet de sociale uitgaven van de overheid oplopen van 25,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 tot een piek van 30,1% in 2050, waarna ze licht afnemen tot 29,9% in 2070. Daarnaast daalt het armoederisico van gepensioneerden tot midden de jaren 2040 om vanaf midden de jaren 2050 te stijgen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Het Jaarlijks Verslag 2023 houdt geen rekening met de maatregelen van het pensioenakkoord van 10 juli.

Sociale uitgaven stijgen tot 2050 sneller dan de economie [11/07/2023]

Het Jaarlijks Verslag 2023 houdt geen rekening met de nieuwe maatregelen van het pensioenakkoord van 10 juli.

De vergrijzing doet de sociale uitgaven van de overheid oplopen van 25,7% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 tot een piek van 30,1% in 2050, waarna ze licht afnemen tot 29,9% in 2070. Daarnaast daalt het armoederisico van gepensioneerden tot midden de jaren 2040 om vanaf midden de jaren 2050 te stijgen. Dat blijkt uit het Jaarlijks Verslag 2023 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Afgeleide rechten en de pensioenkloof. Het belang van overlevings- en echtscheidingspensioenen in het pensioeninkomen van vrouwen en mannen [31/05/2023]

De resultaten van dit rapport toont dat het gemiddelde pensioen van vrouwen lager ligt dan dat van mannen: in december 2017 bedroeg het gemiddelde bruto pensioenbedrag van vrouwelijke 65-plussers 1469 euro, tegenover 1920 euro bij mannen. De pensioenkloof tussen vrouwen en mannen bedroeg dus 24%. Dat de pensioenkloof niet hoger ligt kan in belangrijke mate worden toegeschreven aan het bestaan van afgeleide rechten. Zonder afgeleide rechten zou de kloof immers 50% bedragen.

Zonder overlevings- en echtscheidingspensioenen zou de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen naar 50% stijgen [31/05/2023]

Omdat afgeleide pensioenrechten (overlevings- en echtscheidingspensioenen) overwegend ten goede komen aan gepensioneerde vrouwen, verkleinen ze de pensioenongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zonder deze pensioenen zou de pensioenkloof bij de huidige generatie gepensioneerde mannen en vrouwen in België stijgen van 24% naar 50%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kenniscentrum Pensioenen op basis van data van 2017.

MIDAS 2.0. Revisie van een dynamisch microsimulatiemodel [24/01/2023]

MIDAS, het dynamische microsimulatiemodel dat zich richt op de sociale houdbaarheid van pensioenen, heeft de laatste jaren een omvangrijke revisie ondergaan ter verbetering van de validiteit van de projecties. Deze Working Paper doet niet alleen verslag van deze revisie, maar beschrijft ook enkele belangrijke nieuwe modules.

Contact

  • https://maltese.plan.be

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (opgericht bij de wet van 5 september 2001 en bevestigd bij de wet van 18 december 2016) stelt jaarlijks een verslag op dat onder meer een raming bevat van de financiële en sociale gevolgen van de vergrijzing op lange termijn.

Dit verslag dient als basis voor de jaarlijkse Zilvernota van de federale regering. Het verschijnt in de eerste helft van juli. De wet vertrouwt het secretariaat van de Studiecommissie voor de Vergrijzing toe aan het FPB. In die hoedanigheid speelt het FPB een sleutelrol bij het uitvoeren van de nodige evaluaties en het opstellen van het jaarverslag van de Commissie. De Studiecommissie kan op eigen initiatief of op verzoek van de regering specifieke studies in verband met de vergrijzing uitvoeren.

Methodes en instrumenten

Contact

  • https://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots