Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Colloquium (34)

2024

2023

 • Webinar : Totale eigendomskosten van nieuwe wagens in België 19/09/2023 

  [[Illustration_Picture]]

  Op dinsdag 19 september 2023 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de totale eigendomskosten van nieuwe wagens in België.

  Onze transportexpert Laurent Franckx zal er meer uitleg geven bij onze publicatie die in juni werd gepubliceerd en waarin hij zowel particuliere als bedrijfswagens heeft onderzocht. In zijn analyse heeft onze expert alle modellen die op de Belgische markt te koop zijn onder de loep genomen en gegroepeerd per carrosserietype en motorvermogen. Dit laat toe om vergelijkingen te maken tussen verschillende aandrijflijnen (elektrisch, benzine, diesel, hybride, plug-in hybride), rekening houdend met de jaarlijkse afgelegde afstand per auto.

 • Webinar : Evolutie van het armoederisico in België tot 2070 27/06/2023 

  [[Illustration_Picture]]

  Op dinsdag 27 juni 2023, van 11u tot 12u30 organiseert het Federaal Planbureau een webinar over de vooruitzichten van het armoederisico in België tegen 2070.

  Hoe zal het armoederisico in België de komende decennia evolueren, rekening houdend met het huidige pensioenbeleid en de verwachte demografische en sociaal-economische evoluties? In deze webinar presenteren onze experts Gijs Dekkers en Karel Van den Bosch de vooruitzichten tot 2070 voor verschillende leeftijdsgroepen.  

  Ook het dynamische microsimulatiemodel ‘MIDAS’, dat gebruikt werd voor de studie, wordt er toegelicht. Dit model onderging de laatste jaren een omvangrijke herziening om de validiteit van de vooruitzichten te verbeteren. 

2022

 • Webinar : Evaluatie van de vooruitgang van België naar de SDG's 14/06/2022 

  [[Illustration_Picture]]

  In februari 2022 publiceerde het Federaal Planbureau zijn rapport 'Indicatoren van duurzame ontwikkeling'. In april bracht de OESO 'Measuring Distance to the SDG Targets' uit. Die twee rapporten evalueren de vooruitgang naar de SDG's op basis van een indicatorenset. De webinar presenteert de evaluatiemethoden uit die rapporten en vergelijkt hun resultaten voor België.

 • Webinar : Vooruitzichten van de transportvraag op lange termijn in België 26/04/2022 

  [[Illustration_Picture]]

  Op dinsdag 26 april 2022 (11:00 - 12:30) organiseren het Federaal Planbureau en de FOD Mobiliteit en Vervoer een webinar over de ‘Vooruitzichten van de transportvraag op lange termijn in België’.

  De verplaatsingen van personen en goederen staan centraal in onze economische en sociale organisatie. Zij vormen een belangrijk element van de sociale, energie- en milieu-uitdagingen waarvoor we staan. De vooruitzichten voor de transportvraag die op 26 april e.k. zullen worden voorgesteld, werpen een belangrijk licht op dit onderwerp.

 • Webinar : Nationale en regionale bevolkingsprojecties volgens het type huishouden (2070) 31/03/2022 

  [[Illustration_Picture]]

  Na een beknopte voorstelling van de bevolkingsvooruitzichten is dit seminarie gewijd aan de projecties, tot 2070, van het aantal huishoudens per type (eenoudergezin, samenwonend, gehuwd, eenpersoonshuishouden, personen in collectieve huishoudens, enz.) op Belgisch en gewestelijk niveau. Op basis van deze trends zullen maatschappelijke vraagstukken worden belicht.

2021

 • Webinar : Toelichting over de bevolkingsvooruitzichten in het kader van Covid-19 01/04/2021 

  [[Illustration_Picture]]

  De geactualiseerde demografische vooruitzichten voor België werden gepubliceerd in januari 2021, midden in de gezondheidscrisis. De impact van Covid-19 op het sterftecijfer in 2020 is reeds goed gedocumenteerd. Niettemin zal deze crisis op korte en middellange termijn ook een weerslag hebben op de andere componenten van de bevolkingsgroei, namelijk de internationale migratie en de vruchtbaarheid.  Tijdens dit seminarie zal de aandacht niet alleen uitgaan naar de toekomstige evolutie van de bevolking in België, maar ook naar de componenten ervan: geboorten, overlijdens en internationale migratie. Het zal ook de gelegenheid zijn om een scenario zonder Covid-19 voor te stellen. Dit scenario maakt het mogelijk de impact van de gezondheidscrisis op de bevolkingsgroei in België te analyseren.

 • Webinar : Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse 01/03/2021 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau maakt sinds 20 jaar langetermijnenergievooruitzichten voor België, met een frequentie van één studie om de drie jaar. De eerste editie werd gepubliceerd in januari 2001 en de zesde en meest recente editie in oktober 2017. In het najaar van 2020 hadden er nieuwe energievooruitzichten moeten verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Een van de redenen is het ontbreken van een recente Europese oefening waarop de energievooruitzichten van 2020 kunnen bouwen. Om in overeenstemming te zijn met de Europese context, zijn de Belgische vooruitzichten immers grotendeels gebaseerd op de projecties van de Europese Commissie, waarvan de laatste publicatie dateert van 2016. In plaats van nieuwe Belgische vooruitzichten werd ervoor gekozen om een project dat ons al lang interesseerde concreet gestalte te geven: een retrospectieve analyse van de voorgaande vooruitzichten ondernemen en publiceren.

2020

 • Webinar : Fuel for the future - Hoe ziet de Belgische energiemix eruit in 2050? 10/12/2020 

  [[Illustration_Picture]]

  In deze presentatie wordt de plaats die waterstof kan innemen in het toekomstige Belgische energiesysteem tegen 2050 onder de loep genomen. Twee uiteenlopende evoluties van het (eind)energieverbruik worden geschetst: enerzijds een verregaande elektrificatie van het finaal energieverbruik en anderzijds een voortgezet en groter gebruik van gas voor vervoer, (industriële) warmte en elektriciteitsopwekking. Verschillende uitkomsten van de twee toekomstvisies worden beschreven zoals de netto-invoer van elektriciteit, de flexibele vraag en de productie van waterstof.

 • Webinar : Inkomensverlies bij werknemers en zelfstandigen door de COVID-19-crisis 08/10/2020 

  [[Illustration_Picture]]

  Als gevolg van de COVID-19 crisis kunnen werkgevers gebruikmaken van een regeling tijdelijke werkloosheid wanneer ze de arbeidsduur van hun werknemers tijdelijk moeten verminderen. Zelfstandigen die verplicht zijn hun activiteit te onderbreken, of die hun activiteit vrijwillig onderbreken, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op een overbruggingsrecht. Op basis van een aantal simulaties verschaffen we inzicht in de mate waarin het beschikbaar inkomen wijzigt als gevolg van een terugval op een systeem van tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) of een overbruggingsrecht (voor zelfstandigen). 

2018

 • Workshop : De modellering van de regionale economieën in België 20/11/2018 

  [[Illustration_Picture]]

  De Brusselse, Vlaamse en Waalse economieën zijn sterk met elkaar verbonden, maar laten ook grote verschillen optekenen. Dat doet tal van vragen rijzen. Wat zijn de specifieke kenmerken voor elk van de drie gewesten? Op welke manier kunnen de vroegere regionale economische evoluties de activiteit van de komende jaren voorspellen? Op welke manier kunnen de nieuwe bevoegdheden van de gewesten (zoals lastenverlagingen op de arbeidskosten) een impact hebben op de macro-economische prestaties?

2017

 • External event : PROMES - Een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg 21/11/2017 

  [[Illustration_Picture]]

  In 2015 werd in België bijna één derde van de sociale uitgaven besteed aan gezondheidszorg. Om een beter inzicht te verwerven in de factoren die de evolutie van die uitgaven bepalen, heeft het Federaal Planbureau, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het projectiemodel PROMES (PROjecting MEdical Spending) ontwikkeld. Beide instellingen hebben de intentie om het model te gebruiken ter ondersteuning van de uitgavenramingen en impactstudies van beleidsmaatregelen in het kader van hun wettelijke opdracht.

2015

 • Voorstelling : Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 08/12/2015 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau publiceert om de drie jaar nieuwe langetermijnvooruitzichten van de transportvraag in België. De publicatie van dit jaar is de derde in haar reeks. De evolutie van de transportvraag die hierin wordt beschreven:

  • stemt overeen met vooruitzichten bij ongewijzigd beleid; ze hebben betrekking op het vervoer van zowel personen als goederen;
  • houdt rekening met het effect van de evolutie van de macro-economische en sociaaldemografische context op de transportvraag;
  • omvat een impactanalyse van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, alsook van de externe kosten gerelateerd aan milieu en verkeerscongestie.

2013

 • Workshop : CMTEA Workshop “Revival of the medium-term outlook in times of crisis”  01/02/2013 

  [[Illustration_Picture]]

  In the recent past, medium‐term projections were given less attention than short‐term analyses. However, things appear to have evolved and mid‐term prospects seem to be enjoying a renewed interest. Since the outbreak of the financial crisis, many countries have been confronted with large imbalances in terms of high unemployment, unused production capacities or financial deficits. In the longer term, demographic changes, including population ageing, are likely to cause massive changes in the composition of GDP. Addressing these various challenges can only be considered in the context of medium‐ and long‐term scenarios.

2012

 • Workshop : Voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project 18/09/2012 

  [[Illustration_Picture]]

  Het consortium VITO-FPB-VUB en het Federaal Wetenschapsbeleid hebben het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling en conclusies van het PROLIBIC project. De workshop vindt plaats op 18 september in de namiddag op de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 • Workshop : Milieu-economische analyses voor België, de Gewesten en Europa 13/09/2012 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau is verantwoordelijk voor het opmaken van de Belgische milieu-economische rekeningen. Milieu-economische rekeningen zijn satellietrekeningen van de Nationale Rekeningen, en maken het mogelijk om op consistente wijze milieugegevens te combineren met economische gegevens per institutionele sector of per bedrijfstak. Milieu-economische analyses op het niveau van institutionele sectoren en bedrijfstakken worden zo aanzienlijk makkelijker uit te voeren. Deze workshop presenteert een aantal analyses op basis van de milieu-economische rekeningen voor België. Ook de Gewesten besteden steeds meer aandacht aan milieu-economische analyses. Zowel het Waals als het Vlaams Gewest zullen een aantal van hun analyses presenteren. Milieu-economische analyses op basis van milieurekeningen worden verder actief gestimuleerd door Eurostat, dat steeds meer met vragen naar dergelijke analyses vanuit de Europese Commissie geconfronteerd wordt. Om het seminarie af te ronden, zal Eurostat haar eigen werk op dit gebied voorstellen, alsook een aantal analyses gemaakt in andere EU-landen.

 • Workshop : Toekomstige behoeften aan en gebruik van langdurige zorg in België en Europa: resultaten van twee projectiemodellen 01/03/2012 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau heeft het genoegen u uit te nodigen op de workshop “Toekomstige behoeften aan en gebruik van langdurige zorg in België en Europa: resultaten van twee projectiemodellen” dat zal plaatsvinden op donderdag 1 maart 2012 om 10u00. U vindt hierbij het gedetailleerd programma. Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

  De demografische veroudering van de bevolking zal leiden tot een groeiende groep van ouderen, waarvan een deel behoefte zal hebben aan langdurige zorg als gevolg van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven (Activities of Daily Living – ADL). Om de toekomstige noden te kunnen inschatten, werden op het Federaal Planbureau twee modellen ontwikkeld waarvan de methodologie en de projectieresultaten tijdens dit seminarie zullen worden uitgelegd. Het eerste deel van het seminarie is gewijd aan de resultaten van het Europees onderzoeksproject ANCIEN, waarmee projecties werden gemaakt voor vier EU-lidstaten (Nederland, Duitsland, Spanje en Polen). In het tweede deel wordt een Belgisch model voorgesteld dat werd ontwikkeld in het kader van een recent onderzoeksproject in opdracht van de FOD Volksgezondheid, met als doel de toekomstige benodigde capaciteit in de residentiële zorgsector in te schatten.

2011

 • Workshop : Simulating policy alternatives for public pension in Japan 01/12/2011 

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau heeft het genoegen u uit te nodigen op het seminar ”Simulating policy alternatives for public pension in Japan » door  Mr Seiichi Inagaki (Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, Tokyo).

  Dit seminar vindt plaats op donderdag 1 december, om 10u00, op het Federaal Planbureau (47-49 kunstlaan, 1000 Brussel). Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

 • Workshop : Voorstelling van de nieuwe energievooruitzichten voor België tegen 2030 24/11/2011 

  [[Illustration_Picture]]

  Aansluitend bij het colloquium omtrent het thema klimaat/energie dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven organiseert tijdens de voormiddag van 24 november, heeft het Federaal Planbureau het genoegen u uit te nodigen op de voorstelling van de nieuwe energievooruitzichten op lange termijn voor België. Ze heeft plaats tijdens de namiddag van dezelfde dag en op dezelfde plaats.

  Als bijlage vindt u een gedetailleerd programma van de voorstelling, alsook de inschrijvingsmodaliteiten. Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

 • Internal event : LIMOBEL Workshop 29/03/2011 

  [[Illustration_Picture]]

  Het LIMOBEL project heeft de volgende doelstellingen:

  • het opstellen van langetermijnvooruitzichten voor transport in België;
  • de analyse van de impact van verschillende beleidspakketten op mobiliteit in België zoals prijsinstrumenten, infrastructuurbeleid en regulering;
  • het opstellen van maatschappelijke kosten-baten analyses voor het transportbeleid.

  Hiertoe combineert LIMOBEL het PLANET2-model van het Federaal Planbureau, het E-Motion model van VITO en het NODUS model van FUCaM.

2010

Please do not visit, its a trap for bots