Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

De instelling

Wie zijn wij ?

Het FPB is een onafhankelijke instelling van openbaar nut die prognoses maakt, onderzoek voert en beleidsmaatregelen analyseert. De voornaamste opdracht van het FPB bestaat erin de politieke besluitvorming te ondersteunen en daartoe stelt het zijn wetenschappelijke expertise ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties en bestudeert ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling.

Onze activiteiten

Vooruitzichten

 • economische kortetermijnvooruitzichten die de federale regering gebruikt voor de opmaak van haar begroting; 
 • vooruitzichten voor de Belgische economie over een periode van vijf jaar. Die vooruitzichten analyseren vooral de toekomst van de grote activiteitensectoren, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciën; 
 • verkennende langetermijnstudies over de demografische evolutie van onze maatschappij en de financiële gevolgen van de vergrijzing; 
 • vooruitzichten op het vlak van energieverbruik en energieproductie, maar ook van broeikasgasemissies;
 • langetermijnvooruitzichten van de transportvraag voor personen en goederen.  

Analyses

 • Evaluaties ex ante en ex post van de economische en sociale weerslag van beleidsmaatregelen zoals de pensioenhervormingen, van schokken zoals de stijging van de olieprijzen of van macro-economische en structurele trends zoals de versnelde technologische vooruitgang; 
 • analyses van de impact van het Europees beleid inzake energie en klimaat op het energiesysteem en op de Belgische economie;
 • analyses ex post van de uitdagingen en de strategieën van duurzame ontwikkeling;
 • alternatieve scenario’s voor duurzame ontwikkeling om de doelstellingen te bereiken die in 2013 vastgelegd werden in de door de federale regering aangenomen langetermijnvisie.

Onderzoek

 • van de economische, sociale en ecologische indicatoren, alsook van de statistische beschrijving van de Belgische economie zoals de input-outputtabellen, de milieurekeningen en de mobiliteits- en transportindicatoren; 
 • van de besluitvormingsinstrumenten ter ondersteuning van het federale mobiliteits- en vervoersbeleid; 
 • een lijst en een strategische tabel met indicatoren van duurzame ontwikkeling;
 • over actuele thema’s in samenwerking met binnen- en buitenlandse onderzoeksinstellingen en deelname aan de werkzaamheden van internationale instellingen, meer bepaald de Europese Commissie, de OESO, het IMF en de VN. 

Voor wie ?

Het merendeel van de werkzaamheden van het FPB zijn wettelijk voorgeschreven. Andere werkzaamheden gebeuren op vraag van de regering, de sociale partners of het parlement. Het FPB kan ook studies uitvoeren op eigen initiatief in het kader van onderzoekscontracten of conventies gesloten met derden. Het FPB publiceert de resultaten van zijn studies, probeert die zo ruim mogelijk te verspreiden en draagt zo bij tot het democratisch debat. 

Hoe ?

De werkzaamheden van het FPB worden steeds gekenmerkt door een onafhankelijke benadering, transparantie en aandacht voor het algemeen welzijn. De kwaliteit van de gegevens, een wetenschappelijke methodologie en de empirische geldigheid van de analyses vormen daarbij de grondslagen.

Een beetje geschiedenis

Bij zijn oprichting op 14 oktober 1959 droeg het Federaal Planbureau de naam Bureau voor economische Programmatie. Zijn opdracht bestond erin het economisch beleidskader, dat tot dan nog onbestaande was, uit te werken door voorstellen te formuleren aan het Ministerieel Comité voor economische en sociale coördinatie. In 1970 veranderde de benaming van het Bureau voor Programmatie in het Planbureau, overeenkomstig de wet van 15 juli van datzelfde jaar. De economische programma’s maakten plaats voor economische plannen, die gekenmerkt worden door een formelere benadering en een regionaal luik omvatten. Omdat de economische programmering niet meer aan de orde was, maakte het Planbureau in 1980 komaf met die aanpak en houdt het zich sindsdien bezig met de opmaak van economische vooruitzichten op middellange termijn en maakt  het studies in sociaaleconomische en milieudomeinen. In 1994, in navolging van de hervorming van de Belgische staat, werd het Planbureau omgedoopt tot het Federaal Planbureau.

 

 Verwante documenten

Organisatie

Structuur

Het FPB wordt geleid door Baudouin Regout, Commissaris bij het Plan.

Het onderzoek van het Federaal Planbureau gebeurt in twee afdelingen: de Algemene Directie en de Sectorale Directie. Daarnaast staan de Algemene Diensten in voor de omkaderende activiteiten.

Het organisatieschema van het FPB is beschikbaar in dit pdf-bestand : organigram  (pdf - nl - 100 Kb) (Update : 15/09/2023).

Algemene Directie

Verantwoordelijke van de directie: Igor Lebrun - Adjunct: - Michel Saintrain

De Algemene Directie houdt zich bezig met studies die een globale aanpak vereisen en toegespitst zijn op de macro-economische samenhang. Zij bestaat uit 4 teams die actief zijn in de volgende domeinen:

 Macro-economische vooruitzichten en analyses

Coördinator: Filip Vanhorebeek

Dit team maakt economische vooruitzichten en variantanalyses voor België op korte en op middellange termijn. De kortetermijnvooruitzichten worden gebruikt voor het opstellen of het bijsturen van de federale begroting. Die vooruitzichten staan ook bekend als de ’economische begroting‘. Daarnaast stelt het team maandelijkse inflatievooruitzichten op. De middellangetermijnvooruitzichten hebben betrekking op de nationale economie en worden in het kader van de regionale vooruitzichten daarna opgesplitst naar de drie Belgische gewesten. De variantanalyses ramen de economische impact van exogene schokken of van beleidsmaatregelen.

Verwante thema's

 Arbeidsmarkt

Coördinator: Peter Stockman

Deze analyses zijn vooral gericht op de vooruitzichten op korte termijn en de projecties op middellange en lange termijn, waaronder de evaluatie van maatregelen of hervormingen op de arbeidsmarkt, zoals socialebijdrageverminderingen of loonsubsidies. Ze worden gerealiseerd op basis van een diepgaand onderzoek van de huidige evoluties en doen een beroep op bijzonder gedetailleerde databanken.

Verwante thema's

 Overheidsfinanciën

Coördinator: Michel Saintrain

De analyses van dit team hebben voornamelijk betrekking op de analyse van de rekeningen en begrotingen van de verschillende beleidsniveaus, de analyse van de financiële interacties tussen de beleidsniveaus, de realisatie van gedetailleerde vooruitzichten van de overheidsfinanciën en het onderzoek van structurele trends inzake begrotingsbeleid en overheidsschuld. In het kader van de samenwerking tussen het FPB en het Instituut voor de Nationale Rekeningen, draagt het team bij tot de opmaak van de rekening van de overheid in de nationale boekhouding. Tot slot maakt het team ook thematische studies, bijvoorbeeld over overheidstewerkstelling. 

Verwante thema's

 Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning

Guy Van Camp ( Coördinator ‘Inkomensverde-ling en armoede’)
Greet De Vil (Coördinatrice ‘Pensioenen’)
Nicole Fasquelle (Coördinatrice ‘Demografie, gezondheidszorg en andere sociale prestaties’)

De studies van dit team betreffen de toekomstvooruitzichten van de sociale bescherming vanuit budgettair en sociaal standpunt: de raming van de budgettaire kosten van de vergrijzing, de berekening van de sociale indicatoren (armoede, ongelijkheid), de raming van de impact van hervormingen en de simulatie van de alternatieve scenario’s voor economisch en sociale beleidsmaatregelen. De bevolkingsvooruitzichten, die jaarlijks worden opgesteld in samenwerking met de ADSEI, dienen als basis voor het merendeel van deze werkzaamheden.

Verwante thema's

Sectorale Directie

Verantwoordelijke van de directie: Joost Verlinden - Adjunct: Bart Hertveldt

Problemen van sectorale, structurele en economische aard worden bestudeerd in de Sectorale Directie. Sinds 1997 is duurzame ontwikkeling ook één van de behandelde problematieken.

 Structurele studies

Coördinator: Chantal Kegels

Een beter begrip van de structurele evoluties van de Belgische economie en van haar integratie in de Europese Unie en in de wereld is noodzakelijk om de sleutelfactoren van de langetermijngroei te identificeren. De structurele studies onderzoeken in het bijzonder de sectorale evolutie van de productiviteit en van haar determinanten: technologie en accumulatie van kapitaal, innovatie en technologische vooruitgang, ondernemerschap en marktwerking. Ze analyseren tevens de effecten van Belgische en Europese regelgeving, van de internationale handel en van de globalisering op de economische groeimogelijkheden op lange termijn.  

Verwante thema's

 Sectorale en milieurekeningen en -analyses

Coördinator en adjunct-verantwoordelijke van de Sectorale Directie: Bart Hertveldt

De input-outputtabellen, de milieu-economische rekeningen en andere satellietrekeningen van de nationale rekeningen worden opgesteld met het oog op sectorale en intersectorale analyses.   

Verwante thema's

 Energie en klimaat

Coördinator: Alex Van Steenbergen

Naast het opstellen van de energievooruitzichten voor België op lange termijn, analyseert de equipe Energie-Klimaat de impact van het energie- en klimaatbeleid en meer algemeen van de milieufiscaliteit. In het kader van de wettelijke opdrachten van het Federaal Planbureau, behandelt de equipe ook specifieke vraagstukken in verband met de gas- en elektriciteitssector.

Verwante thema's     

 Taskforce Duurzame Ontwikkeling

Coördinator: Patricia Delbaere

De Taskforce Duurzame Ontwikkeling is belast met de evaluatie van de actuele toestand en het gevoerde beleid inzake duurzame ontwikkeling. Hij ontwikkelt scenario’s van duurzame ontwikkeling om de doelstellingen te bereiken die vastgelegd werden in de door de federale regering aangenomen langetermijnvisie van 2013. Die werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling en liggen ten grondslag aan de regelmatige publicatie van de Federale Rapporten inzake Duurzame Ontwikkeling.

Verwante thema's

 Transport

Coördinator: Bruno Hoornaert

De equipe Transport bouwt en beheert een databank voor mobiliteits- en transportindicatoren. Ze ontwikkelt en gebruikt ook een projectiemodel voor de transportvraag in België (PLANET) om de evolutie van het reizigers- en goederenvervoer op lange termijn en de impact van beleidsmaatregelen te analyseren. Ten slotte kan aan de hand van het CASMO-model de evolutie van de samenstelling van het wagenpark in België worden bestudeerd.

Verwante thema's     

Algemene Diensten

Verantwoordelijke: Saskia Weemaes

De Algemene Diensten hebben een ondersteunende opdracht. Zij bestaan uit verschillende cellen: de informaticacel, de vertaalcel, de cel "human resources", de cel communicatie & publicatie en de cel begroting & boekhouding.

Gesprekspartners van het FPB

Het FPB onderhoudt nauwe banden met de voornaamste nationale en internationale instellingen op het vlak van economische analyse en informatie. Het FPB probeert ook in contact te blijven met alle organismen die zich bezighouden met de thema’s die het zelf bestudeert (FOD Mobiliteit en Transport, FOD Sociale Zekerheid …).

Daarom zetelt het FPB regelmatig in commissies van: 

 • internationale instellingen zoals de UN-CSD, de OESO en de Europese Unie;
 • nationale instellingen zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Nationale Arbeidsraad,  het Instituut voor de Nationale Rekeningen, de Hoge Raad voor de Statistiek (HRS), de Hoge Raad voor Financiën, de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Het FPB onderhoudt nauwe contacten binnen wetenschappelijke kringen:

 • leden van het Planbureau nemen regelmatig deel aan onderwijsactiviteiten en onderzoeksprogramma's;
 • teams van het FPB en verschillende universiteiten werken samen in het kader van gemeenschappelijke nationale, regionale en Europese onderzoeksprojecten;
 • universitaire stagiairs worden op het FPB onthaald;
 • experts worden ingeschakeld.

Netwerken

Het FPB neemt deel aan een reeks werkgroepen en netwerken zoals : AIECE, ENEPRI, EUKLEMS, HERMREG, NEMESIS en SYMPATIC.

 • AIECE : Association of European Conjuncture Institues
 • ENEPRI : European Network of Economic Policy Research Institutes
 • EU KLEMS : Productivity in the European Union
 • HERMREG : regionaal macro-econometrisch model
 • NEMESIS : New Econometric Model for Environment and Strategies Implementation for Sustainable Development
 • SIMPATIC : Social Impact Policy Analysis of Technological Innovation Challenges
Please do not visit, its a trap for bots