Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Financiële evolutie van sociale bescherming

Contact

  • https://maltese.plan.be

Nieuws

Geen gegevens

Contact

  • https://maltese.plan.be

Dit thema komt aan bod in de macro-economische vooruitzichten op korte termijn, de nationale en regionale macro-economische vooruitzichten op middellange termijn (zie Macro-economische vooruitzichten en analyses) en de vooruitzichten op lange termijn (zie Studiecommissie voor de Vergrijzing).

Deze financiële evolutie van de sociale bescherming is gesitueerd binnen het globale kader van de overheidsfinanciën (zie Overheidsfinanciën).

Methodes en instrumenten

De vooruitzichten zijn altijd opgesteld bij ongewijzigd beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen waartoe formeel is besloten en waarvan de details voldoende nauwkeurig bekend zijn. Ook worden regelmatig varianten op bepaalde parameters en impactanalyses van bepaalde maatregelen uitgevoerd.

  • Het POP-model (zie Demografische vooruitzichten).
  • Modules voor sociale bescherming in de modellen MODTRIM, HERMES en HERMREG (zie Macro-economische vooruitzichten en analyses).
  • Het microsimulatiemodel PROMES voor de projectie van de uitgaven voor gezondheidszorg op middellange termijn.
  • Het macrobudgettair langetermijnmodel MALTESE dat vele perifere modellen bevat, met name voor de projectie van het aantal gepensioneerden (HORBLOK) en de pensioenuitgaven. Voor pensioenmodellen gelden namelijk specifieke berekeningsregels, afhankelijk van de regeling: PENSION voor de werknemersregeling, MOSES voor de zelfstandigenregeling en PUBLIC voor de ambtenarenpensioenen.
    Voor de middellange termijn is de projectie van het MALTESE-model gebaseerd op het HERMES-model. Voor de lange termijn zijn de vooruitzichten gebaseerd op sociaal-economische scenario’s, macro-economische scenario’s en scenario’s inzake sociaal beleid.

Contact

  • https://maltese.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots